Extra resources swiss replica watches. afford https://rolexrolexwatches.club. here are the findings swiss replica watches. try this best replica watch site 2021. Most popular relojes de imitacion. look at this now repliki zegarkow. With Free Shipping https://genuinereplicawatches.com/. try this web-site shopreplicawatches. click this site www.prolexushoes.com. learn this here now https://www.ziwatches.com/. see page perfect watches replica review. page toyswatches.com. 30% off https://www.engineeringwatches.com. With Fast Shipping https://www.internetbreitling.com. wikipedia reference bell and ross replica watches. At Lowest Prices franck mueller replicas. discover here hublot replica. click to read more where to buy replica watches. Learn More https://www.banktagheuer.com/. Web Site replica bell and ross watch. vinoevino.sk - Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

pre zákazníkov vino e vino, s.r.o., (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

Znenie a účinnosť od 20.11.2020

Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru vlastnou prepravou. V prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar bol dodaný/odoslaný v zlej kvalite alebo poškodený, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality, a to pri vrátení väčšiny obsahu tovaru. Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru do spoločnosti vino e vino, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim (rozbitie, alebo poškodenie fliaš a pod.).

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na základe objednávky kupujúceho podľa týchto VOP. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s pôvodným obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť nevyhovujúci tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, tovaru alebo príslušenstva tovaru,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci.

Po dodaní alebo odbere tovaru kupujúcim, dodávateľ a predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy okrem prípadov, ak sa jedná o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, prípadne pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie vád tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na nedostatky uplatnené kupujúcim v rámci reklamácie.